Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Κυριακή, 11 Νοεμβρίου 2012

3η Εγκύκλιος / 3nd Circular


Αγαπητές /οί φίλες/οι,

Προκειμένου να προχωρήσουμε στην έκδοση των πρακτικών του Συνεδρίου «Ο Μύθος ως Μορφή Δύναμης, Δημιουργίας και Πολιτιστικής Αναβίωσης» σας κάνουμε γνωστά τα ακόλουθα:

1.Τα πρακτικά θα εκδοθούν από τον βασικό φορέα οργάνωσης του Συνεδρίου, την «Ένωση Πολιτισμολόγων Ελλάδος  «Ελληνικός Πολιτισμός» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου «ΕΚΑΤΑΙΟΣ».

2.και οι σχετικές ανακοινώσεις πρέπει να κατατεθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση sinedria.ekataios@gmail.com  έως την 1/4/2013.

3.Οι ανακοινώσεις δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν σε σύνολο τις 7.000 λέξεις (συμπεριλαμβανομένων των υποσημειώσεων και της βιβλιογραφίας) στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.

4.Το όνομα της/του συντάκτριας/η, η ιδιότητά του/της, το ίδρυμα στο οποίο ανήκει, όπως και ο τίτλος της Ανακοίνωσης και οι πιθανοί υπότιτλοι, πρέπει να είναι με κεφαλαία γράμματα και να μην ακολουθούνται από κάποιο σημείο. Ειδικότερα, ο τίτλος εισήγησης να είναι στοιχισμένος στο κέντρο με Times New Roman 14, bold (ένα κενό σειράς). Απαραίτητη η ηλεκτρονική διεύθυνση εισηγητών/τριών (δύο κενά σειράς).

5.Το κείμενο πρέπει να είναι γραμμένο στο πρόγραμμα Word με γραμματοσειρά Times New Roman, Χαρακτήρες 12, για το κείμενο της εισήγησης. 10, για τις υποσημειώσεις, Διάστιχο: 1 (μονό) και διαστάσεις σελίδας: δεξιά-αριστερά 3cm, πάνω-κάτω 4cm. Οι υποσημειώσεις (συμπληρωματικές, επεξηγηματικές, κ.ά.) πρέπει να είναι υποσελίδιες, με συνεχή αρίθμηση

6.Το όνομα της/του συντάκτριας/η, η ιδιότητά του/της, το ίδρυμα στο οποίο ανήκει, όπως και ο τίτλος της Ανακοίνωσης και οι πιθανοί υπότιτλοι, πρέπει να είναι με κεφαλαία γράμματα και να μην ακολουθούνται από κάποιο σημείο. Ειδικότερα, ο τίτλος εισήγησης να είναι στοιχισμένος στο κέντρο με Times New Roman 14, bold (ένα κενό σειράς). Απαραίτητη η ηλεκτρονική διεύθυνση εισηγητών/τριών (δύο κενά σειράς).

7.Οι βιβλιογραφικές αναφορές να αναφέρονται σε συντομευμένη μορφή μέσα στο κείμενο ως εξής: (Μοsse,1993) όταν αφορά σε μία/ένα συγγραφέα, (Carby,1993:25-32) όταν αφορά σε συγκεκριμένη/συγκεκριμένες σελίδα/σελίδες, (Ηοοκ, Lakof and Mead, 1993) για περισσότερους/ες από ένα/μία συγγραφείς, (Richter, 1971, Zeitlin, 1978) όταν αναφερόμαστε σε περισσότερα από ένα έργα, (Riffaterre 1990α) ή (Riffaterre 1990β), για αναφορές σε περισσότερα από ένα βιβλία του ίδιου συγγραφέα που έχουν εκδοθεί την ίδια χρονιά.

 

INSTRUCTION FOR THE PUBLICATION OF THW PROCEEDINGS OF THE CONFERENCE

      

                Estimated friends,

In order to carry on with the publication of the proceedings of the International Conference «The Myth as a Form of Power, Creativity and Cultural Revival» we would like to inform you of the followings:

The proceedings will be published by the basic body organization of the Conference, the Union of Students and Graduates of the Academical Program “Hellenic Civilization” of The Greek Open University “EKATAIOS”.

The related announcements ought to be deposited in the following e-mail address : sinedria.ekataios@gmail.com  until 1/4/2013

The announcements must not exceed the limit of 7.000 words (including the notes and the bibliography) in Greek or English language.

The name of the author, the status, the name of the Institution in which belongs, the title of the announcement and the possible subtitles should be written in capital letters and should not be followed by any punctuation. More specifically, the tile of the paper must be centered, written in Times New Roman, size 14, bold (a blank line). Essential is the electronic address of the authors (two blank lines).

The text should be written in Microsoft Word, in Times New Roman, size 12 for the text of the paper and size 10 for the footnotes, spacing : 1 (single) and page dimensions : left-right 3cm and up-down 4cm. The footnotes (explanatory, additional, etc.) must be sub paged with continual numbering.

Bibliographic references should be added in an abridged form in the text as follows : (Mosse, 1993) when referred to an author, (Carby, 1993:25-32) when referred to certain pages, (Ηοοκ, Lakof and Mead, 1993)  for more than one authors, (Richter, 1971, Zeitlin, 1978) for more than one works and (Riffaterre 1990α) or (Riffaterre 1990β) for references in more than one books of the same author that were published the same year.

Note:  It will not be allowed modification of the text, except the bibliographic supplements taking into account the material published after the submission of the manuscripts. Short additions may be submitted only after previous communication.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου