Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Κυριακή, 18 Δεκεμβρίου 2011

Προετοιμασία Πρακτικών

Προθεσμία υποβολής: 31 Ιουλίου 2009
Προγραμματισμένη δημοσίευση: Σεπτέμβριος 2009

Ακολουθούν περισσότερες πληροφορίες:

Η έκδοση των Πρακτικών του συνεδρίου προγραμματίζεται για το φθινόπωρο του 2009 και εξαρτάται από την ανταπόκριση όλων μας να είμαστε συνεπείς.
Σας παρακαλούμε να σημειώσετε τα εξής:
· Προθεσμία αποστολής κειμένων: μέχρι τις 31 Ιουλίου 2009.
· Διεύθυνση αποστολής:

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Τμήμα ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Υπ’ όψιν: δρ. Ιωάννας Παπαδοπούλου-Λέκτορα Κλασικής Φιλολογίας
(κτήριο Γραμματείας του Τμήματος, γραφείο αρ. 6)
69100 Πανεπιστημιούπολη
ΚΟΜΟΤΗΝΗ (Ν. Ροδόπης)

· Το κείμενο της εισήγησης θα αποσταλεί σε ένα αντίτυπο εκτυπωμένου κειμένου ηλεκτρονικής μορφής και σε cd (Word 2004 ή μεταγενέστερο) για PC, στην ετικέτα της οποίας θα αναγράφεται το όνομα του/των συγγραφέα/ων και το πρόγραμμα που χρησιμοποιήθηκε κατά την πληκτρολόγηση στην ταχυδρομική διεύθυνση που αναφέρεται παραπάνω και ηλεκτρονικά ως συνημμένο σε e-mail στη διεύθυνση: info@ekataios.gr

Προδιαγραφές

Το κείμενο, μαζί με την περίληψη στην αρχή, τις υποσημειώσεις, τα τυχόν παραρτήματα και τη βιβλιογραφία, δε θα πρέπει να ξεπερνά τις 6000 λέξεις.
Γραμματοσειρά: Times New Roman, μέγεθος: 12.Περιθώρια: επάνω: 2,5 εκ., κάτω: 3,5 εκ., αριστερά και δεξιά: 3 εκ.Διάστιχο: 1,5 εκ.
Υποσημειώσεις: (όχι επισημείωσεις) Times New Roman, μέγεθος: 10.Περίληψη: Times New Roman 10. Βιβλιογραφία: Times New Roman 10.
Να ακολουθηθεί η εξής σειρά:1. Τίτλος άρθρου: στοίχιση στο κέντρο της σελίδας με πεζά έντονα (bold) γράμματα, μέγεθος 14
2. δύο κενά διαστήματα (διάστιχο: 1,5 εκ.)
3. Το όνομα του συγγραφέα: (πρώτα το όνομα, μετά το επώνυμο) στο κέντρο της σελίδας με πεζά έντονα (bold) γράμματα, μέγεθος 12
4. Πανεπιστήμιο ή ερευνητικό κέντρο: στοίχιση στο κέντρο της σελίδας με πεζά πλάγια γράμματα, μέγεθος 12 (Μεταξύ του ονόματος του συγγραφέα και του Πανεπιστημίου / ερευνητικού κέντρου που ακολουθεί να μην υπάρχει κενό διάστημα)
5. δύο κενά διαστήματα (διάστιχο: 1,5 εκ.)
6. Περίληψη στα Αγγλικά (ή σε Γαλλικά, Γερμανικά) – για ξενόγλωσσα άρθρα η περίληψη θα είναι υποχρεωτικά στα Ελληνικά: σε γραμματοσειρά Times New Roman, μέγεθος 10. Στην προηγούμενη σειρά από το κείμενο της περίληψης, στοίχιση αριστερά, να υπάρχει αντίστοιχα η λέξη: Abstract / Resume / Αbstrakt.
7. Το κείμενο α. Μεσότιτλοι
Μεσότιτλοι Α: Πλάγια, μέγεθος 14, έντονα (bold)π.χ. 1. Η ελληνική γλώσσα
Μεσότιτλοι Β: Πεζά, έντονα (bold), όρθια, μέγεθος 12π.χ. 1.1 Η ελληνική γλώσσα ως δεύτερη/ξένη
Μεσότιτλοι Γ : Πεζά, έντονα (bold), πλάγια, μέγεθος 12π.χ. 1.1.1 Απόκτηση δεξιοτήτων
β. Μέσα στο κείμενο:
Ορολογία, παραθέματα λόγου, παραδείγματα κ.λπ.: πλάγια. Π.χ. χωροχρόνος
γ. Πίνακες: Τίτλος πίνακα, μέγεθος 12, πεζά, όρθια, στοίχιση αριστερά. Π.χ. Πίνακας 1. Αποτελέσματα
δ. Υποσημειώσεις: Μετά τον αριθμό της υποσημείωσης να υπάρχει τελεία (υπενθύμιση: μέγεθος 10)
8. Παραρτήματα (αν υπάρχουν)
9. Bιβλιογραφία (γραμμένο με πεζά, έντονα γράμματα (bold), χωρίς αριθμό, στο κέντρο της σελίδας

Παραδείγματα παραπομπών για τη βιβλιογραφία:α. για αυτοτελές έργο: Ανδριώτης, N. 1992. Iστορία της ελληνικής γλώσσας. Θεσσαλονίκη: Iνστιτούτο Nεοελληνικών Σπουδών.Lyons, J. 1968. Introduction to Theoretical Linguistics. Cambridge: Cambridge University Press.
β. για άρθρο σε περιοδικό: Τσοπάνογλου, Α. & Υψηλάντης, Γ. 2003. «Το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και η ψηφιακή εκδοχή του». Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία 19, 53-68.Wong Fillmore, L. 1991. When learning a second language means losing the first. Early Childhood Research Quarterly,6, 323-346.

* Για τις συντομογραφίες τίτλων Περιοδικών: σύμφωνα με τις συντομογραφίες που αναγράφονται στους τελευταίους τόμους τους Anne Philologique.
γ. για άρθρο σε συλλογικό τόμο: Φιλιππάκη-Warburton, Eι. 2001. Γραμματική και αναλυτικά προγράμματα. Στο Μ. Δαμανάκης (επιμ.), Επίπεδα και Κριτήρια Διαπίστωσης/Πιστοποίησης της Ελληνομάθειας: Αποτελέσματα και Προβληματισμοί Ερευνητικών Πορισμάτων (σελ. 92-101).Ρέθυμνο:Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ., Πανεπιστήμιο Κρήτης. Genesee, F. & Hamayan, E. V. 1994. Classroom-based assessment. In F. Genesee (ed.), Educating Second Language Children: The Whole Child, the Whole Curriculum, the Whole Community (pp. 212-239). Cambridge: Cambridge University Press.
· Η αποστολή του κειμένου προϋποθέτει ότι δεν έχει δημοσιευτεί αλλού.
· Τα κείμενα προς δημοσίευση θα κριθούν από την επιστημονική επιτροπή του συνεδρίου.
· Οι συγγραφείς έχουν την ευθύνη για τυχόν παραλείψεις και λάθη στα κείμενά τους.

Ο Αντιπρόεδρος του Συνεδρίου και διοικητικός υπεύθυνος: Δ. Μερκούρης.
Η ακαδημαϊκή υπεύθυνος του Συνεδρίου και υπεύθυνη έκδοσης των Πρακτικών: Ι. Παπαδοπούλου

* * *
INSTRUCTIONS REG. THE PUBLICATION
OF THE PROCEEDINGS

Dear Participants,
We want to thank you once more for your participation at the 2nd International Conference on Hellenic Civilization “Space and Time in Ancient Theatre”, that took place in Alexandroupolis from the 15th to the 18th May of 2008.
We would like to inform that we are going to proceed to the publication of the Acta (Proceedings) of the Conference, and we invite you to send us your papers. The publication of the Proceedings is scheduled for the autumn of 2009, and we ask for your cooperation in order to lodge the volume on time.
Please, note the following:
· Deadline for the submission of the papers: 31st July 2009.
· Address (Receiver of the papers):
DEMOCRITUS UNIVERSITY OF THRACE,
School of GREEK LITERATURE,
In attention of: Dr. Ioanna Papadopoulou,
Lecturer in Classics,
(building of the Secretary of the School, room no 6 ),
69100 University Campus,
KOMOTINI (Prefecture of RODOPI),
GREECE.
· You should send the paper in hard copy (PC print), accompanied by a cd (Word file). Please do not forget to label the cd with the name of the author and the word-program used.
· We also ask you if you would as kind as to e-mail the paper as attachment to the following e-address:
info@ekataios.gr

Instructions
The text, including the abstract at the beginning, the footnotes, and the bibliography, should not exceed the 6000 words.
Font: Times New Roman, size: 12.Margins: top: 2,5 cm., bottom: 3,5 cm., left and right: 3 cm.Space: 1,5 cm.
Footnotes: (not endnotes) Times New Roman, size: 10.Abstract: Times New Roman 10. Bibliography: Times New Roman 10.
Please, follow the this order:1. Title of the paper: middle alignment in plain (not in capitals), bold letters, size14.
2. Two spaces (each space: 1,5.)
3. Name of the author: (first given name –forename-, second the middle name or names, then the family name –surname-) in the middle, in plain letters (not in capitals), bold letters, size 14.
4. Name of the University or the Institution: alignment in the middle of the page, in plain letters (not in capitals), size 12. (No space between the name of the author and the name of the University/institution)
5. Two spaces (each space: 1,5.)
6. Abstract in English, French or German (it will be deeply appreciated if the abstract can be written in Greek), font: Times New Roman, size: 10. In the line before the text of the abstract, in alignment on the left, you should write: Abstract / Resume / Αbstrakt.
7. The text a. Subtitles
Subtitle Α: Italics, size 14, bolde.g. 1. The myth
Subtitle Β: bold, size 12e.g. 1.1. The myth and the story
Subtitle C : bold, italics, size 12e.g.. 1.1.1 The meaning of the myth
b. In the text:
Terms, examples, quotations etc.: in italics, e.g. chronotope.
c. Tables: Title of the table, in size 12, not in capitals, left alignment. E.g. Table 1. Results.
d. Footnotes: A dot after the number of the each footnote (don’t forget: size 10).
8. Addenda (if needed)
9. Bibliography: in bold, in the middle of the page, not numbered.
Form of the references in the footnotes:a. Book: Lyons, J. 1968. Introduction to Theoretical Linguistics. Cambridge: Cambridge University Press.
b. Article: Wong Fillmore, L. 1991. “When learning a second language means losing the first”. Early Childhood Research Quarterly 6, 323-346.
c. Article from a volume: Genesee, F. & Hamayan, E. V. 1994. “Classroom-based assessment”. In F. Genesee (ed.), Educating Second Language Children: The Whole Child, the Whole Curriculum, the Whole Community (pp. 212-239). Cambridge: Cambridge University Press.
· The papers will be reviewed and accepted by the Scientific Committee of the Proceedings.

With our best wishes,
The vice-chairman of the Conference: Demetrios Merkouris.
The academic organizer of the Conference and responsible for the publication of the Proceedings: Dr. Ioanna Papadopoulou

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου